SUCCES

TaalCoachSchool 

szkoła języka niderlandzkiego 

Afrikalaan 12 F,

5232 BD 's-Hertogenbosch 


tel. +31 626 710 486 

e-mail info@taalcoachschool-succes.nl

www.taalcoachschool-succes.nl

kvk 77055926

btw-id NL003154246B73


Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Regulamin kursów

Regulamin/Polityka prywatnosci sklepu online

TaalCoachSchool

 

szkoła języka niderlandzkiego

SUCCES

Regulamin oraz polityka prywatnosci korzystania ze sklepu online.

Decydując się na zakup materiałów elektronicznych w naszym sklepie akceptują Państwo poniższe zasady regulaminu oraz politykę prywatności.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

1.Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SUCCES TaalCoachSchool 's-Hertogenbosch (Afrikalaan 12F, 5232 BD 's-Hertogenbosch ) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (KVK) pod numerem 77055926 oraz btw-id NL003154246B73.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.taalcoachschool-succes.nl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 

2 Zakup e-boeka

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi dostęp do e-booka.
 2. Zawarcie umowy na zakup e-booka możliwe jest po wcześniejszym podaniu adresu e-mail oraz wymaganych danych osobowych (zgodnych ze stanem faktycznym) lub założeniu bezpłatnego Konta użytkownika.
 3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane uslugę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę na zakup e-booka uważa się za zawartą.
 4. Usługodawca umożliwia zakup e-booka na podstawie opłaty.
 5. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup e-booka powinien poinformować o tym usługodawcę w formie mailowej na w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.
 6. Dostawa zakupionego kursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. E-book będzie dostępny do pobrania w wersji pdf. Użytkownik otrzyma również powiadomienie na podany wczesniej adres e-mail potwierdzenie zakupionego e-booka.

 

3 Prawo autorskie

Bez zgody autora, właściciela praw autorskich a zarazem wydawcy żadna część e-booka nie może być reprodukowana jakimikolwiek środkami przekazu oraz przechowywana w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

 

4 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna e-booka bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@taalcoachschool-succes.nl. Dzień odstąpienia od umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana.

5 Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny
  zawierać: imie, nazwisko, adres e-mail lub login.
  Należy podac przyczynę rezygnacji z dokładnym uzasadnieniem.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres info@taalcoachschool-succes.nl
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail info@taalcoachschool-succes.nl

 

6 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7 Dane osobowe

 1. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona.

 

8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.